Kehua inverteriai

Kehua SPI8K-B-X2 8 kW
Kehua
€1.360,00
Kehua SPI8K-B-X2 8 kW
Kehua SPI10K-B-X2 10 kW
Kehua
€1.410,00
Kehua SPI10K-B-X2 10 kW
Kehua SPI15K-B-X2 15 kW
Kehua
€1.620,00
Kehua SPI15K-B-X2 15 kW
Kehua SPI20K-B-X2 20 kW
Kehua
€1.750,00
Kehua SPI20K-B-X2 20 kW